logo ratusz logo fwg

Oliwski Ratusz Kultury działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1% podatku:
KRS 0000286430 1 procent

Podsumowanie roku 2020 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

Różne tradycje-wspólne emocje. Konkurs kulinarny

Różne tradycje-wspólne emocje. Konkurs kulinarny

Oliwski Ratusz Kultury, inne

2020.11.08 - 2020.12.05

RÓŻNE TRADYCJE – WSPÓLNE EMOCJE
Magia grudniowych świąt we wszystkich kulturach kojarzy się z bliskością, spokojem, bezpieczeństwem. To również aromat potraw roznoszących się po całym domu i kojące ciepło rozgrzanej kuchni.  Podzielmy się tymi emocjami. Przekonajmy, że chociaż mamy różne korzenie, łączą nas te same emocje.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdańska, zwłaszcza tych, dla których to miasto stało się drugim domem – przybyłych z całego świata, od Meksyku po Chiny i Australię, do udziału w konkursie na najciekawsze przepisy świąteczne. Razem stworzymy unikalną książkę kucharską!
Aby wziąć udział w konkursie, należy przysłać oryginalny przepis kulinarny (z kuchni innej niż polska) na adres: pracownia@wspolnotagdanska.pl (po polsku albo po angielsku). W treści maila należy podać również swoje imię i nazwisko, adres e-mail do korespondencji oraz numer telefonu. Zgłoszenie można wzbogacić o dodatkowe informacje np. o pochodzeniu potrawy. Termin nadsyłania przepisów: 8.11-5.12.2020 (godz. 23.59).
Nagrodą będzie ogólnodostępna publikacja nadesłanej receptury zaprezentowana 18 grudnia 2020, podczas międzywyznaniowej Wigilii Oliwskiej.
Koniecznym warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja regulaminu dostępnego na stronie www.ratuszkultury.pl oraz w treści wydarzenia na Facebooku.
Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Gdańska.

DIFFERENT TRADITIONS - COMMON EMOTIONS
The magic of December holidays in all cultures is associated with closeness, peace and security. It is also the aroma of dishes spreading around the house and the soothing warmth of a hot kitchen. Let's share these emotions. Let's find out that although we have different roots, we share the same emotions.
We invite all residents of Gdańsk, especially those for whom Gdańsk has become a second home - from all over the world, from Mexico to China and Australia, to participate in the competition for the most interesting December holidays recipes. Together we will create a unique cookbook!
To take part in the competition, please send an original recipe (from a cuisine other than Polish) to the following address: pracownia@wspolnotagdanska.pl (in Polish or in English). The content of the e-mail should also include your name and surname, e-mail address for correspondence and telephone number. The application can be enriched with additional information, e.g. about the origin of the dish. The deadline for sending the recipes: November 8-5, 2020 (23:59).
The prize will be the publicly available publication of the received recipe, presented on December 18, 2020, during the interfaith Oliwa Christmas Eve.
The necessary condition for participation in the competition is the acceptance of the regulations available on the website www.ratuszkultury.pl and in the content of the event on Facebook.
Organizer: the Gdańsk Community Foundation
Project co-financed by the City of Gdańsk.

РАЗНЫЕ ТРАДИЦИИ - ОБЩИЕ ЭМОЦИИ
Магия декабрьских праздников во всех культурах ассоциируется с близостью, покоем и безопасностью. Это еще и аромат блюд, разносящихся по дому, и успокаивающее тепло горячей кухни. Поделимся этими эмоциями. Давайте убедимся, что, хотя у нас разные корни, соединяют нас те же самые  эмоции.
Приглашаем всех жителей Гданьска, особенно тех, для кого Гданьск стал вторым домом - со всего мира, от Мексики до Китая и Австралии, принять участие в конкурсе самых интересных рождественских рецептов. Вместе мы создадим уникальную кулинарную книгу!
Чтобы принять участие в конкурсе, отправьте оригинальный рецепт (не польской кухни) по следующему адресу: pracownia@wspolnotagdanska.pl (на польском или английском языке). В сообщении электронной почты также должны быть указаны ваше имя и фамилия, адрес электронной почты для переписки и номер телефона. Ваше сообщение можно обогатить дополнительной информацией, например, о происхождении блюда. Крайний срок отправки рецептов: 8 ноября – 5 декабря 2020 г. (23:59).
Призом станет общедоступная публикация полученного рецепта, представленная 18 декабря 2020 года, в канун Рождества Христова в Оливе.
Необходимым условием для участия в конкурсе является принятие правил, доступных на веб-сайте www.ratuszkultury.pl и в содержании мероприятия на Facebook.
Организатор: Фонд Общины Гданьска
Проект дофинансирован из средств города Гданьска.

 

REGULAMIN
konkursu na kulinarny przepis świąteczny w ramach Wigilii Oliwskiej

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na kulinarny przepis świąteczny, zwany dalej „Konkursem”.
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
4. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-320, ul. Opata J. Rybińskiego 25, NIP 5842625418, REGON 220474006, KRS 0000286430, zwana dalej Organizatorem).
5. Konkurs trwa od 8.11.2020 do 5.12.2020 (do godziny 23:59).
6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.ratuszkultury.pl.
8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym
dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna i pełnoletnia.
2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych przepisów kulinarnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia i innymi świętami obchodzonymi w grudniu w różnych kulturach i religiach, spośród receptur nadesłanych przez Uczestników. Wyboru dokona Organizator.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika e-maila
zgłoszeniowego na adres Organizatora: pracownia@wspolnotagdanska.pl, z tematem: Konkurs kulinarny, wraz z przepisem na potrawę świąteczną, charakterystyczną dla konkretnej kultury/narodu/wyznania (np. ukraińska, meksykańska, białoruska, żydowska, rosyjska, tatarska, kaszubska itp.).
4. Treść przepisu musi być w języku polskim lub angielskim.
5. W e-mailu zgłoszeniowym, o którym mowa w p. 3, Uczestnik zobowiązany jest
dodatkowo do przesłania następujących informacji:
a. imienia i nazwiska;
b. adresu e-mail do korespondencji;
c. numeru telefonu;
6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.
7. Przesyłając przepis, Uczestnik oświadcza, że:
a. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie przepisu przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
(i) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego przepisu, wprowadzania przepisu do pamięci komputera,
(ii) wprowadzania przepisu do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
(iii) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
(iv) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
(v) w zakresie rozpowszechniania przepisu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przepisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w
tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;
b. udziela zgody na publikację przepisu na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,
c. udziela zgody na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronach internetowych
i na FB Organizatora przepisów nadesłanych na adres: pracownia@wspolnotagdanska.pl,
zarówno w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych, na profilach społecznościowych
i w materiałach on-line oraz dystrybucję w materiałach prasowych oraz w newsletterach,
d. udziela zgody na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronach
internetowych Organizatora swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
e. jest autorem przepisu oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz
niemajątkowych, w szczególności praw autorskich do przepisu, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,
f. przesłany przepis nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
g. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego przepisu.

§ 3
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy prześlą swoje przepisy do dnia 8.11.2020 do dnia 5.12.2020, do godz. 23:59, zostaną wpisani na listę konkursową.
2. Laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
3. Nagrodą za udział w Konkursie będzie publikacja przepisu w publikacji papierowej lub/i elektronicznej na stronach internetowych Organizatora.
3. Spośród wszystkich nadesłanych przepisów Organizator wybierze najciekawsze, spośród których 5 zostanie opublikowanych w ulotce dystrybuowanej podczas Wigilii Oliwskiej, w dniu 18.12.2020.
4. Pozostałe wybrane przepisy będą opublikowane w wersji elektronicznej na profilu Facebook/WspolnotaGdanska i Facebook/RatuszKultury.
5. Laureaci Konkursu o wyborze przepisu do publikacji zostaną poinformowani w dniu 12.12.2020 drogą telefoniczną lub mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu.

§ 4
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników w ramach niniejszego konkursu jest Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku Oliwie, 80-320, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 25 zwana Organizatorem.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów i publikacji listy Laureatów.
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
4. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych
wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia RODO.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 
RULES AND REGULATIONS
the Competitionu na kulinarny przepis świąteczny w ramach Wigilii Oliwskiej

§ 1
GENERAL
 1. These Rules and Regulations describe the conditions of the competition for food recipes referring to Christmas and other occasions celebrated in December in various cultures and religions, called “the Competition” hereinafter.
 2. The Competition is not a game of chance or primutuel betting in the sense of the Act of the 19th of November 2009 on gambling (Journal of Laws of 2018, item 165 with later amendments).
 3. The Competition is held following the personal data protection rules, according to the Act on personal data protection of the 10th of May 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of the 27th of April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (General regulation on personal data protection GDPR).
 4. The Organizer of the Competition is Gdańsk Community Foundation with its registered office in Gdańsk, 80-320, ul. Opata J. Rybińskiego 25, NIP 5842625418, REGON 220474006, KRS 0000286430, called the Organizer hereinafter).
 5. The Competition lasts from 8.11.2020 to 12.2020 (till 23:59).
 6. The Rules and Regulations of the Competition are available at the office of the Organizer and on the website: www.ratuszkultury.pl.
 7. The Competition is organized based the Rules and Regulations and according to the generally binding provisions of law.

§ 2
CONDITIONS OF PARTICIPATING IN THE COMPETITION AND THE RULES OF THE COMPETITION
 1. Each natural person of age can participate in the Competition.
 2. The subject of the Competition is selection of the most interesting recipes sent by the participants and connected with Christmas and other occasions celebrated in December in various cultures and religions. The Organizer will select the most interesting ones.
 3. The condition of participating in the Competition is sending by the Participant a participation  e-mail to the Organizer’s address: pracownia@wspolnotagdanska.pl, with subject: Culinary Competition, along with a recipe for a celebration dish characteristic for the given culture/nation/religion (e.g. Ukrainian, Mexican, Belarussian, Jewish, Russian, Tatarian, Kashubian, etc.).
 4. The recipe must be in Polish or English.   
 5. The participation e-mail mentioned in item  3 must also include the following information:
 1. given name and surname of the Participant;
 2. e-mail correspondence address;
 3. telephone number;
 1. Joining in the Competition, the Participant should get acquainted with these Rules and Regulations. Joining in the Competition means that the Participant accepts the conditions specified in the Rules and Regulations.
 2. Sending a recipe, the Participant declares that he:
 1. grants, free of charge, a non-exclusive and territorially unlimited consent to using the recipe by the Organizer in the following areas:
 1. multiplication, saving, making digital recording of the recipe, entering it into computer hard disc,
 2. entering the recipe to own databases, in the original form or in fragments,
 3. merging it with other works or dividing into parts,
 4. commercial and non-commercial use, including marketing, advertising and promotion,
 5. dissemination of the recipe in a way other than specified above  – public presentation, broadcasting and re-broadcasting, as well making the recipe publicly available in the way that everyone can access it in a place or time of his choice, in particular, via the Internet or other computer networks, mobile telephone networks or in any other way via means of telecommunication or satellite;
 1. grants his consent to publishing the recipe on the conditions of the licence described above, including also, according to the choice of the Organizer, without the author’s note including given name and surname,
 2. grants his consent to publishing, free of charge, by the Organizer on the Organizer’s websites and FB the recipes sent to the following address: pracownia@wspolnotagdanska.pl, both in the traditional and electronic media, social media and in on-line materials, as well as distribution in press materials and newsletters,
 3. grants his consent to publishing, free of charge, by the Organizer on the Organizer’s websites his given name and surname and the city of residence,  
 4.  is the author of the recipe and that he has all the substantive and non-property rights , in particular the copyright to the recipe that he sends and that is entitled to use it in an unlimited way, 
 5. the recipe sent does not violate and rights of any third parties or the generally binding provisions of law,
 6. has an exclusive right to grant consents to using the recipe sent.
§ 3
RULES FOR SELECTING THE WINNERS AND PRIZES
 1. All the Participants of the Competition that will send their recipes between 8.12020 and 5.12.2020, by 23:59 will compose the Competition list.
 2. The winners of the Competition will be selected by the Organizer. The decisions of the Organizer are final.  
 3. A publication of the recipe in a hard copy publication or/and at the Organizer’s websites will be the prize for participating in the Competition.
 4. From among all the recipes sent, the Organizer will choose the most interesting ones, 5 of which will be published in a leaflet distributed during the Oliwa Christmas Eve meeting on 18.12.2020.
 5. The other selected recipes will be published in an electronic version on Facebook/WspolnotaGdanska and Facebook/RatuszKultury.
 6. The winners of the Competition will be informed about the selection of the recipe for publication on  12.12.2020 via telephone or e-mail to the address indicated in the participation note.

§ 4
PERSONAL DATA PROCESSING AND PROTECTION
1.  1. Pursuant to art. 13, item 1 and 2 and art. 14 of the Regulation of the European Parliament and the Council  (EU) 2016/679 of the 27th of April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) we inform that Gdańsk Community Foundation with its registered office in Gdańsk Oliwa, 80-320, at ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, called the Organizer, is the administrator of the personal data of the Competition participants.   zwana Organizatorem.
 
 1. The personal data of the Competition participants will be processed by the Organizer to conduct the Competition, including selecting the winners and publishing the list of the winners.
 2. Providing by the Participant his personal data is voluntary but necessary if he wants to participate in the Competition. Each Participant has a right to access the content of his personal data and to correct them. It can be done by sending a written request to the Organizer. 
 3. The administrator of the data declares that he does not and is not going to process sensitive data in the sense of Act on personal data protection of 10th of May 2018 and the GDPR.

§ 5
FINAL
 1. These Rules and Regulations are the only document specifying the rules of participating in the jest Competition.
 2. The Rules and Regulations enter into force on the day the Competition starts.
 3. The Organizer states that he is not responsible for the events making the Competition impossible to be held which he was not able for foresee, or which he could not prevent, which includes, in particular, the events of force majeure.